• info@arnikaeghtesad.com

  • Working number :88711672-021

  • Working time :۸صبح تا ۵.۳۰ بعدظهر

چشم انداز شرکت

چشم انداز شرکت

رسیدن به جایگاه یکی از 50 شرکت برتر سرمایه‎گذاری چند کسب و کاره در سطح کشور به لحاظ ارزش دارایی‎ها با اتکاء به توانمندی‎های ملی، مدیریتی و سرمایه انسانی در اختیار